اشکان صفایی

دبیر ریاضی

مشاور تحصیلی

حسابدار

اشکان صفایی

دبیر ریاضی

مشاور تحصیلی

حسابدار

رزومه من
سوابق کاری
دبیر رریاضی
۱۳۷۲ تا کنون
دبیر رریاضی
گوگل

بعدا تکمیل می شود 

سوابق تحصیلی
۱۳۷۲-۱۳۷۶
کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی
دانشگاه ازاد اسلامی تهران

اینده تکمیل می شود 

مدرک
مهارت ها